White Boquet

Large double to semi-double white. Medium growth.