White Doves

(Mine-No-Yuki)— White, semi-double. Low growth.
White DovesWhite Doves